Canibaq

CANIBAQ Classic drůbeží 1250g

28,00 Kč s DPH 38,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic hovězí 1250g

28,00 Kč s DPH 38,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic játra 1250g

28,00 Kč s DPH 38,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic s jehněčím 1250g

28,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic zvěřina 1250g

28,00 Kč s DPH 38,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě