Canibaq

CANIBAQ Classic drůbeží 1250g

40,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic drůbeží 415g

20,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic hovězí 1250g

40,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic hovězí 415g

20,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic játra 1250g

40,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic játra 415g

20,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic s jehněčím 1250g

40,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic s jehněčím 415g

20,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic zvěřina 1250g

40,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě

CANIBAQ Classic zvěřina 415g

20,00 Kč s DPH
Kousky masa va šťávě