Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
(dále jen „obchodní podmínky“)


I. Všeobecná ustanovení
 
Provozovatelem internetového obchodu www.obchod.rybaspol.cz je Rybaspol A V spol. s.r.o., Luční 346, 721 00 Ostrava-Svinov, IČO 47155868,  DIČ CZ47155868 (dále jen prodávající).

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplívající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž předmětem je prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího.

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ale nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

Objednávka je elektronický formulář odeslaný kupujícím prostřednictvím internetového obchodu obsahující informace o kupujícím, prodávajícím, seznam objednaného zboží z nabídky internetového obchodu a celkovou kupní cenu.
 
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 
 
II. Objednávání zboží
 
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Vyplněním a odesláním objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a objednávka se stává závaznou.
 
Objednávka je platná pouze při dodržení podmínky, že údaje uvedené kupujícím do objednávky jsou platné a pravdivé. V případě nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce má prodávající právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů. Pokud objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet dodací dobu, bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky.

Po odeslání objednávky prodávající zašle kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu informativní „Potvrzení o zaregistrování objednávky“. Tento informační e-mail vygeneroval počítač a kupujícího informuje pouze o tom, že prodávající jeho objednávku obdržel, ale nelze jej považovat za akceptaci zaslané objednávky. Potvrzením akceptace objednávky kupujícího je teprve e-mail prodávajícího s jasným vyjádřením o dostupnosti zboží, nebo jeho odeslání atp.

Informace a údaje o zboží a jeho vyobrazení na internetových stránkách internetového obchodu jsou pouze informativní a nemusí se shodovat s oficiálními popisy výrobců.

III. Ceny a platební podmínky
 
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě sestávající z ceny zboží a ceny doručení – náklady na doručení zboží, pokud jsou kupujícímu účtovány – (dále jen „kupní cena“).
 
Cena zboží je cena uvedená na stránkách internetového obchodu prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen zboží v internetovém obchodě. Ceny uvedené v objednávce jsou však po jejím odeslání kupujícím závazné a neměnné pro obě strany.

Zasílání mraženého masa se řídí speciálními podmínkami, které najdete v sekci "Doprava a platby"
 
Cena doručení (dopravy) je různá podle druhu doručení a celkové ceny objednávky, a kupující si ji volí při vyplňování objednávky.
 
Způsoby platby v internetovém obchodě: 

a) dobírkou - při zaslání přepravní společností (neplatí pro mražené výrobky)
b) hotově (při osobním odběru v odběrných místech - nelze kartou)

c) platba převodem na účet 1666000001/5500. Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky.


V listinné podobě bude faktura vystavená prodávajícím a zaslána kupujícímu spolu se zbožím. Faktura slouží jako daňový doklad a zároveň jako dodací list.


IV. Dodací podmínky
 
Způsob dodání si určuje kupující při vyplňování objednávky. Toto neplatí v případě splnění podmínek pro dopravu zdarma.

Zasílání mraženého masa se řídí speciálnimi podmínkami (viz Doprava a platby)

Prodávající poskytuje tyto způsoby dodání (doručení) zboží:
  
 a) osobním odběrem

b) přepravní službou DPD

c) přepravní službou PPL


Dodací lhůta v rámci území České republiky a Slovenské republiky je od 48 hodin do 10 dnů a závisí na druhu objednaného zboží a druhu dopravy.  Zboží na skladě je obvykle expedováno do 24 hod.
 
Doručení poštou trvá obvykle 1 až 3 pracovní dny, kurýrní službou v pracovních dnech zpravidla do 48 hodin. Tato lhůta začíná běžet v případě platby dobírkou první pracovní den následující po dni, kdy byla objednávka kupujícímu potvrzena, u plateb bankovním převodem začíná lhůta běžet dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné doručovatelem nebo chybně udanou adresou kupujícího nebo jím určeného příjemce. Stejně nenese odpovědnost za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Pokud objednané zboží prodávající nemá momentálně na skladě, bude kupujícího o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem a pokud si to bude kupující přát, prodávající nabídne náhradní řešení nebo bezodkladně, nejpozději do 7 dnů, vrátí zaplacenou částku na účet, ze kterého kupující uskutečnil platbu.
 
Obsahem každé zásilky (dodávky) je objednané zboží a faktura.
 
Kupující se zavazuje převzít objednané zboží. V případě nepřevzetí zboží nebo nezaplacení kupní ceny zboží zůstává u doručovatele nejdéle po dobu, kterou stanoví obchodní podmínky doručovatele, a to zpravidla 5 dní. V případě osobního odběru zůstává zboží u prodávající rezervováno nejdéle po dobu 10 dnů od e-mailové výzvy kupujícímu k převzetí objednaného zboží, pokud nebude dohodnuto jinak.
 
Při nevyzvednutí zásilky je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží a jeho balením, které prodávající uhradil dopravci a kupující je povinen tyto náklady uhradit. Tento nárok vzniká i v případě nevyzvednutí zásilky, která splňovala podmínky pro dopravu zdarma.

Ceny za jednotlivé druhy doručení (dopravy) jsou závislé na ceně a podmínkách poskytnutých prodávajícímu doručovatelem a mohou se tedy měnit. Z těchto důvodů nejsou uváděny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, ale kupující má vždy možnost se seznámit s aktuálními cenami na stránkách internetového obchodu (výběrem odkazu „Doprava“). Při osobním odběru v centrálním skladu prodávající dopravu neúčtuje.

Objemné zásilky přesahující hmotnost 31 kg (včetně obalového materiálu) budou rozděleny do více balíků. 
 
V. Storno objednávky
 
Kupující může svou objednávku zrušit do 4 hodin od odeslání objednávky a to e-mailem na adresu: rybaspol@rybaspol.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle: +420 59 696 34 96 V žádosti o zrušení objednávky je kupující povinen uvést své kontaktní údaje a číslo objednávky.
 
V případě, že kupující svou objednávku zruší po lhůtě 4 hodin od odeslání objednávky, prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu veškeré náklady způsobené tímto jednáním a kupující je tyto povinen uhradit.


VI. Záruční podmínky, reklamace a vrácení zboží
 
Kupující má právo na odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v takovém případě je povinen vrátit zboží spolu s fakturou poštou nebo osobně na adresu prodávajícího. Kupující může odstoupit od smlouvy (koupě) pouze pokud je zboží vráceno kompletní a nepoškozené, v původním a neznehodnoceném obalu, s kompletní dokumentací přiloženou ke zboží. Prodávající vrátí kupujícímu peníze do 15 dnů ode dne doručení takto vráceného zboží.
 
Reklamace
Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, je kupující povinen s přepravcem vyhotovit záznam o poškození a kupujícímu bude po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva z dodávky nebo dodán jiný bezvadný výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo viditelné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky, před prvním použitím výrobku, na telefonním čísle +420 59 696 34 96 nebo e-mailem na adresu rybaspol@rybaspol.cz. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zásilky zaviněné doručovatelem. Jakékoliv pozdější reklamace obsahu zboží a fyzického porušení zboží nebudou akceptovány.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

V případě reklamace, kupující zašle prodávajícímu reklamované zboží, a to doporučeně s pojištěním, jinak prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k němu. Zásilky zaslané na dobírku, stejně tak jako zásilky posílané kupujícím na náklady prodávajícího prodávající nepřebírá.
 
Dnem doručení reklamovaného zboží (přijetí zásilky prodávající potvrdí e-mailem) začíná běžet 14denní reklamační doba, o způsobu jejího vyřízení bude kupující informován. V případě oprávněné reklamace prodávající zajistí odstranění závady na výrobku na své náklady. Pokud odstranění vady není možné, prodávající po dohodě s kupujícím použije jednu z následujících možností: výrobek vymění za nový (1), za jiné zboží (2), poskytne slevu z ceny (3), nebo kupujícímu vrátí peníze (4). Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením (např. pádem výrobku), používáním (zejména používáním v rozporu s návodem k použití nebo účelem použití) nebo ošetřováním výrobku (zejména svémocným nebo neautorizovaným rozebíráním, opravováním nebo upravováním výrobku).
 
 
VII. Ochrana osobních údajů
 
Poskytnutí osobních údajů kupujícího prodávajícímu je dobrovolné. Zaregistrováním v internetovém obchodě nebo vyplněním a odesláním objednávky bez registrace kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu trvalého bydliště / doručení včetně PSČ). Prodávající potřebuje tyto údaje znát, aby mohl objednávku kupujícího vyřídit a zpracovat v účetním a fakturačním systému. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Kupující poskytuje prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro obchodní činnosti prodávajícího, který je bude zpracovávat v informačních systémech a to na dobu neurčitou nebo do doby, kdy tyto osobní údaje prodávající na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího vyřadí z databáze internetového obchodu. Prodávající provede změnu na základě žádosti kupujícího nejpozději do 30 dnů od jejího doručení nebo podání. Veškeré osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu jsou chráněny před zneužitím třetí osobou a nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky jako jsou např. banky a doručovatel (dopravce), a to výhradně v nutném rozsahu jejich činnosti na vyřízení objednávky (např. jméno, adresa, číslo účtu).

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění a rozsahu uvedeném na stránkách internetového obchodu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 
Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před vyplněním objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.
 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku zakoupeného v internetovém obchodě, v případě, že tento výrobek byl použit v rozporu s pokyny a návodem k obsluze stanovených výrobcem či dodavatelem. Stejně prodávající neodpovídá za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají stanovenému použití výrobku (např. nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí) nebo za škody způsobené nesprávným ošetřováním výrobku, nebo jeho zanedbáním.
 
Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku
 
Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto obchodním podmínek.
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28. dubna 2012.